Verslas kaime ir ES parama verslo kaime plėtrai

Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ verslas kaime skatinamas plėstis teikiant paramą kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, ūkininkams.

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais (2018) turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Remiama veikla

ES parama verslo kaime plėtrai pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; - nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; - elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Tinkamos išlaidos

Pagal paramos taisykles ES parama verslui kaime teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

 • gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
 • naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu;
 • nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos verslo kaime plėtrai dydis

Suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, ūkininkai ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo kaime plėtrai, turi sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos bei prisiimti ir kitus įsipareigojimus, pavyzdžiui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Projekto trukmė – verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn., po to – 5 metai kontrolės laikotarpis, kai privaloma išlaikyti sukurtą/as darbo vietą/as ir atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijams (grynasis pelningumas 2 proc., skolos rodiklis 0,6, paskolų padengimo rodiklis 1,25).

ES parama verslo pradžiai kaime

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla. ES parama verslo pradžiai 2019 m. gali siekti 17 220 Eur vienam projektui.

Pareiškėjai

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:

 • kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d. arba per šį laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų;
 • kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo).

Remiama veikla

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; - ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant kriptovaliutų leidimą (gamybą) ir prekybą);
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui; - paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos yra tos, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su verslo pradžios projekte remiama ekonomine veikla. Pavyzdžiui,

 • naujų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas;
 • technikos ir įrangos įsigijimas;
 • privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo, kitos infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos;
 • transporto priemonių (krovininių ir lengvųjų) įsigijimas;
 • verslo plano ir paraiškos gauti ES paramą verslo pradžiai parengimo išlaidos.

Technika, įranga, transporto priemonės gali būti ir naudotos.

Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos.

Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai ir pagal teisės aktų reikalavimus šiems darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti išduotas ne vėliau kaip per 9 mėn. pradėjus vykdyti projektą.

ES paramos verslo pradžiai kaime dydis

Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime 2019 m. pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 17 220 Eur vienam projektui. Parama verslo pradžiai kaime sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama išmokama 2 dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos (t. y. išmokamas 50 proc. avansas). Likusi paramos dalis išmokama įgyvendinus verslo planą, t.y. priklausomai nuo verslo plano - po 1, 2 arba 3 metų.

Papildomi įsipareigojimai

Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 2 metų) privaloma sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją 3 metus po projekto užbaigimo. Projektas baigiamas, kai pajamos viršija projekto išlaidas (paramos suma + kitos išlaidos, jeigu nurodomos verslo plane). Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį. Per kontrolės laikotarpį privaloma išlaikyti sukurtą darbo vietą.

Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.