Tapkite akademinės kredito unijos nariu

Nariu jau galite tapti ir nuotoliniu būdu. Jūsų tapatybės  indentifikavimą vaizdo skambučiu atliks unijos darbuotojas. Norėdami gauti identifikavimui skirtą nuorodą parašykite mums.
info@aku.lt
fiziniam asmeniui

Kaip tapti nariu

1

Leiskite nustatyti tapatybę

Jūsų tapatybės  indentifikavimą galėsime atlikti pas mus ofise arba nuotoliniu būdu.
2

Įrodykite savo gyv. vietą

Pateikite asmens dokumentą, pažymą iš darbovietės, studento pažymėjimą arba pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
3

Įsigykite pajų

Įsigykite 30 € vertės privalomą pajų.
4

Susimokėkite stojamąjį mokestį

Sumokėkite vienkartinį stojamąjį mokestį – 10 €.
Juridiniam asmeniui

Kaip tapti nariu

JA gali tapti AKU nariu, jei unijos nariais yra daugiau
kaip 50% JA akcijų valdantys akcininkai
1

Pateikite dokumentus

JA įstatus, nuostatus, akcininkų registrą ir vadovo asmens dokumentą.
2

Įsigykite pajų

Pateikite įmonės valdymo organo sprendimą, dėl JA stojimo į AKU ir 30 € pajaus išpirkimo.
3

Pateikite duomenis apie naudos gavėjus

Patikrinkite ar esate pateikę duomenis apie įmonės naudos gavėjus Registro centro JANGIS duomenų bazėje.
4

Susimokėkite stojamąjį mokestį

Sumokėkite vienkartinį stojamąjį mokestį – 25 €.
narystė

Kas gali tapti akademinės kredito unijos nariu

Unijos tikraisiais nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jei jis gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Kauno r., Kauno m.,  Kaišiadorių r., Kazlų Rūdos r. Kėdainių r., Jonavos r., Jurbarko r., Prienų r., Raseinių r., Šakių r. savivaldybių teritorijose.

Unijos klientais gali būti visuomeninės organizacijos bei vaikai iki 18 metų (klientai moka tik vienkartinį stojimo mokestį, o 30 € privalomo pajaus įnašo mokėti nereikia. Vaikams iki 18 metų  10 € stojimo mokestis netaikomas).

Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Kauno r., Kauno m.,  Kaišiadorių r., Kazlų Rūdos r. Kėdainių r., Jonavos r., Jurbarko r., Prienų r., Raseinių r., Šakių r. savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

asociacijos, profesinės sąjungos, susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkė nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės.
unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių savokų apibrėžimą.
Juridinio asmens, stojančio į AKU, metinės pajamos neturėtų viršyti 39,968 mln. Eurų, įmonės balanse nurodyto turti vertė neturėtų viršyti 26,935 mln. Eurų ir įmonėje turėtų dirbti mažiau nei 250 darbuotojų.
išstojimas

Kaip išstoti iš unijos?

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte Akademinėje kredito unijoje užpildyti prašymą.

Pagal Kredito Unijų įstatymo 14 str. 3 d. “Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitydama nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus  metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti   leidimą mažinti pajinį kapitalą”.

SUSIRINKIMAS

Visuotinis narių susirinkimas

Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia unijos valdyba kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą valdyba privalo paskelbti unijos nariams Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, paskelbti unijos interneto svetainėje (jeigu ją unija turi), paskelbti centrinės kredito unijos, kurios nare yra unija, interneto svetainėje ir pranešti unijos nariams raštu vienu iš šių būdų: asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, trumpąja (SMS) žinute ar per elektroninės bankininkystės sistemas), ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos. Narys, negalėdamas dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, tačiau norėdamas išreikšti savo valią VNS darbotvarkės klausimais gali dalyvauti išankstiniame balsavime, kuris prasideda ne vėliau kaip penkios dienos iki eilinio visuotinio susirinkimo.

Visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu tvarką rasite čia.

Asmenys, keliantys kandidatūrą į valdymo organus turi atitikti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų keliamus reikalavimus. Vienas asmuo gali kandidatuoti tik į vienas pareigas. Lietuvos bankas priima sprendimą dėl leidimo tapti kredito unijos vadovu išdavimo arba neišdavimo per 30 dienų nuo taisyklių 13 ir 14 punktuose nurodytos informacijos ir duomenų gavimo dienos. Jei Lietuvos bankas paprašo papildomos informacijos, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

Dokumentai, reikalingi norint kandidatuoti į AKU valdymo organus

Ne vėliau kaip iki rinkiminių metų sausio 5 d. jį siūlantis asmuo arba pats kandidatas eiti vadovo pareigas administracijai privalo pateikti šiuos dokumentus:
kandidato užpildytą 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos formos vadovo anketą;
dokumentus ir informaciją, patvirtinančią kandidato kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), rekomendacinius laiškus ir pan.);
asmens tapatybę liudijantį dokumentą;pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą);
pažymą iš Apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie per vienerius metus skirtas administracines nuobaudas;
pažymą iš Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, jog kandidatas nebuvo baustas administracinėmis baudomis už finansinius mokestinius pažeidimus;
interesų deklaraciją pagal Akademinės kredito unijos stebėtojų tarybos patvirtintą formą;
kitus administracijos reikalaujamus dokumentus.

Valdyba

Kredito unijos valdybos pirmininkas ir bent vienas kitas valdybos narys turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 2 metų per paskutinius praėjusius 5 metus nepertraukiamą vadovavimo (buvimo vadovu, jo pavaduotoju ar valdybos nariu) juridiniam asmeniui arba jo filialui darbo patirtį.
Kęstutis Kaušilas (pirmininkas), Akademinės kredito unijos administracijos vadovas
Paulius Vitkauskas - draudimo brokeris, apskaitinkas
Arnoldas Fokas, investavimas -nekilnojamo turto valdymas
Gitana Jasėnienė - INVL klientų konsultavimo centro vadovė
Tomas Pėža - nuosavo nekilnojamojo turto valdymas ir nuoma

Paskolų komitetas

Kredito unijos paskolų komiteto pirmininkas turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 2 metų per paskutinius praėjusius 5 metus su skolinimu (kreditų išdavimu, rizikos vertinimu ar pan.) susijusią darbo patirtį Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytame  finansų rinkos dalyvyje arba jo filiale.
Vytautas Liesionis (pirmininkas) - docentas, VDU dėstytojas
Mindaugas Ubartas - verslininkas
Rimas Rakevičius - Vyr. finansininkas
Edmundas Bulotas - Informacinių technologijų centro pardavimų vadovas (bendrasavininkas)
Andrius Mažeika - verslininkas

Administracija

Kredito unijos administracijos vadovas turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų per paskutinius 5 metus nepertraukiamą vadovavimo (buvimo vadovu, jo pavaduotoju arba valdybos nariu) Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1944, Nr. –91957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 145-6812) 42 straipsnio 1 dalyje nurodytam finansų  rinkos dalyviui arba jo filialui patirtį.
Kęstutis Kaušilas (administracijos vadovas) kestutis@aku.lt
Rima Tamulevičė (vyr. buhalterė) buhalterija@aku.lt
Indrė Kokštienė (kreditų vadybininkė) indre@aku.lt
Kamilė Kasputytė (kreditų vadybininkė) kamile@aku.lt
Darius Tamošiūnas (rizikos vertinimo specialistas)  darius@aku.lt
Giedrė Malinovskė (kreditų administratorė) administravimas@aku.lt
Dovilė Bertulė ( projektų vadovė ) dovile@aku.lt
Vilė Minkauskaitė ( verslo projektų vadybininkė ) vile@aku.lt
Loreta Mockienė ( klientų vadybininkė ) loreta@aku.lt
Saiva Gedvainė ( klientų vadybininkė ) saiva@aku.lt
Rytis Stanevičius (klientų vadybininkas) rytis@aku.lt

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.