Pakartotinis eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

Neįvykus 2021 m. kovo 19 d. eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, šaukiamas pakartotinis eilinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) visuotinis narių susirinkimas 2021 m. kovo 29 d. 12:00 val. Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto. Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Susirinkimo darbotvarkė numatoma tokia pati:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas (būtina iš anksto užsiregistruoti). Balsavimas vyks raštu pagal AKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu tvarką (su šia tvarka galite susipažinti atvykę į Uniją, taip pat interneto svetainėje www.aku.lt). Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, (8 685) 15935, info@aku.lt.