Įvyko pakartotinis eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebuvo organizuojamas, balsavimas vyko tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto.  Iš anksto raštu balsavo 299 balsavimo teisę turintys nariai.

2022 m. balandžio 1 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5.927 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d.,  pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo  5,3 %  balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2021 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.

4.1. Nuspręsta: 2021 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.4.2. Nuspręsta: visą  2021 m. pelną skirti į rezervus.

  1. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti  2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

7. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos įstatų keitimą.