Įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Kadangi 2023 m. balandžio 11 d. Akademinės kredito unijos (toliau – AKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo šauktas pakartotinis VNS 2023 m. balandžio 20 d. 18:00 val., kuriame dalyvavo 27 tikrasis AKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 400 balsavimo teisę turintys narai. Iš viso pakartotinio VNS kvorumą sudarė – 427 AKU narai.

2023 m. balandžio 20 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5950 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes išviso balsavo 7,2% balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. 2022m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. 2022m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. 2022m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.
4.1. Nuspręsta: 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
4.2. Nuspręsta: visą 2022 m. pelną skirti į privalomąjį rezervą.

5. 2023m. kredito unijos pajamų irišlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
Naujai išrinkti valdybos nariai:
Arnoldas Fokas
Gitana Jasėnienė
Kęstutis Kaušilas
Paulius Vitkauskas
Tomas Pėža

Akademinės kredito unijos paskolų komiteto naujai išrinkti nariai:
Vytautas Liesionis
Rimas Rakevičius
Andrius Mažeika
Edmundas Bulotas
Mindaugas Ubartas

Paskolų komiteto pirmininku išrinktas – Vytautas Liesionis

9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Dėl šio klausimo sprendimas nepriimtas.