Eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

2020 m. kovo 19 d. 12:00 val. (registracija prasideda 11:30) A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, AKU patalpose šaukiamas kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2019 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A.Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, (8 37) 408 557, info@aku.lt. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2020 m. kovo 27 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje. Darbotvarkė numatoma tokia pati.