Atnaujintas pranešimas Akademinės kredito unijos nariams

Reaguodami į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., informuojame, kad Akademinės kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, t. y. atvykus į kredito uniją jos darbo metu arba užpildžius prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį el. paštu info@aku.lt ir susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais. Prašymą dėl bendrojo balsavimo biuletenio išdavimo rasite čia.

2020 m. kovo 19 d. 12:00 val. Akademinės kredito unijos patalpose (A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune) numatytas eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį Akademinės kredito unijos patalpose (A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune) arba atsiunčiant mob. parašu pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį el. paštu ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu:

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2019 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis pateiktas iki 2020 m. kovo 19 d. 12:00 val. eilinio Visuotinio narių susirinkimo, galios ir tuomet, jei dėl kvorumo trūkumo bus laikomas neįvykusiu, ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2020 m. kovo 27 d. 18:00 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas taip pat gyvai nebus organizuojamas.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, (8 37) 408 557, info@aku.lt.

Valdyba