Narystė Akademinėje kredito unijoje

Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios nariai yra jos savininkai (pajininkai). Narystė suteikia teisę nariui dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno. Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Informacija pateikta 2017-07-31 duomenimis

Kas gali tapti Akademinės kredito unijos nariu?

 • Unijos tikraisiais nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jei jis gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Kauno rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse.
 • Unijos klientais gali būti visuomeninės organizacijos bei vaikai iki 18 metų (klientai moka tik vienkartinį stojimo mokestį, o 30 € privalomo pajaus įnašo mokėti nereikia. Vaikams iki 18 metų  10 € stojimo mokestis netaikomas).
 • Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:
 1. asociacijos, profesinės sąjungos, susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkė nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės.
 2. unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių savokų apibrėžimą.
  Juridinio asmens, stojančio į AKU, metinės pajamos neturėtų viršyti 39,968 mln. Eurų, įmonės balanse nurodyto turti vertė neturėtų viršyti 26,935 mln. Eurų ir įmonėje turėtų dirbti mažiau nei 250 darbuotojų.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdamas tapti Akademinės kredito unijos nariu fizinis asmuo turi:

 1. Pateikti prašymą įstoti į Akademinę kredito uniją,
 2. Pateikti galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę),
 3. Įrodyti, kad atitinka narystės kriterijų (jei asmens dokumentas išduotas ne Kaune ar Kauno rajone, pateikti pažymą iš darbovietės, studento pažymėjimą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą),
 4. Užpildyti Fizinio asmens anketą,
 5. Pasirašyti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo,
 6. Įsigyti 30 € vertės privalomą pajų,
 7. Sumokėti vienkartinį stojamąjį mokestį – 10 €.

Norėdamas tapti Akademinės kredito unijos nariu juridinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymas įstoti į AKU asocijuotus narius ir atidaryti sąskaitą,
 2. JA anketa,
 3. JA registracijos pažymėjimas (kopija),
 4. JA steigimo sutartis (kopija),
 5. JA įstatai (kopija),
 6. JA akcininkų registras (jei tai nėra aprašyta steigimo sutartyje, įstatuose) (kopija),
 7. JA vadovo asmens dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija.
 8. JA pateikia įmonės valdymo organo sprendimą, dėl JA stojimo į AKU ir 30 € pajaus išpirkimo, įgalioto asmens dokumentams pasirašyti paskyrimo.

Pastaba: JA gali tapti AKU nariu, jei unijos nariais yra daugiau kaip 50% JA akcijų valdantys akcininkai.

Išstojimas

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte Akademinėje kredito unijoje užpildyti prašymą išstoti.

Citata iš Akademinės kredito unijos įstatų ir Kredito unijų įstatymo 16 str. 1 d.: „Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima unijos valdyba.“

Pagal Kredito Unijų įstatymo 18 str. 1 d. “Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti”.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

 • Vadybininkė Laineda
 • +370 686 53542

 • Vadybininkė Elena
 • +370 686 53542